Avtomedon-M LLC
(ИНН 7708143150/КПП 502401001)
143405 The Moscow region, Krasnogorsk city,
Golyevo village, Centralnaya Str., 3
letter А,А1,А2,А, room 302
р/с 40702810800000026242 в Банке ВТБ (ПАО) г.Москва
К/с 30101810345250000745
БИК 044525745
ОГРН 1027739207462
ОКПО: 20606880

CEO - boss@avtomedon-m.ru

Commercial Director - 102@avtomedon-m.ru

Supply Department - supply @avtomedon-m.ru

Translate Department - translate@avtomedon-m.ru

Logistic Department - logistic@avtomedon-m.ru

Advertising Department - marketing@avtomedon-m.ru

Sales Department – sale@avtomedon-m.ru

Service Department – quality@avtomedon-m.ru

Marketing Department – planning@avtomedon-m.ru

Factory development department – develop @avtomedon-m.ru